Bescherming persoonsgegevens

Onze beloften op het gebied van de bescherming van uw persoonsgegevens

Om ervoor te zorgen dat u in alle rust op onze site rond kunt kijken zullen wij, BRAZILIAN BIKINI SHOP, als verwerkingsverantwoordelijke, u beschrijven hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken, om u dagelijks nieuwe diensten te leveren met inachtneming van uw rechten.

Wij beschermen uw privéleven door het verzekeren van de bescherming, de vertrouwelijkheid, het niet wijzigen, de beschikbaarheid en de veiligheid op al onze communicatiekanalen van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt.

Wij nemen alle noodzakelijke maatregelen om:
 • u duidelijke en transparante informatie te verschaffen over de manier waarop uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden;
 • alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen in te stellen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen openbaarmaking, verlies, wijziging of de toegang hiertoe door een niet bevoegde derde;
 • uw persoonsgegevens slechts zo lang te bewaren als noodzakelijk is voor de verwerkingsdoeleinden of voor de doelen van de vastgestelde dienst;
 • u op elk moment de mogelijkheid te bieden tot inzage in- en wijziging van- uw persoonsgegevens die wij rechtstreeks via uw persoonlijke pagina’s op onze verschillende sites verwerken.
Om deze doelen te bereiken maken wij gebruik van de juiste technische en organisatorische maatregelen om er zeker van te zijn dat de verwerkingen voldoen aan het toepasselijke recht inzake bescherming van persoonsgegevens.


Op welke momenten verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld wanneer:
 • u een account op onze websites of mobiele applicaties aanmaakt;
 • u onze websites bezoekt die cookies kunnen gebruiken;
 • u producten in uw winkelwagen plaatst;
 • u onze producten online koopt;
 • u zich voor onze nieuwsbrief of voor meldingen inschrijft;
 • u lid wordt van ons loyaliteitsprogramma;
 • u een verzoek tot retourzending doet;
 • u contact opneemt met de klantenservice door middel van elk communicatiemiddel dat u ter beschikking is gesteld zoals elektronische post, instant messaging, enz.;
 • u deelneemt aan een promotionele prijsvraag;
 • u een reactie of een mening op een artikel geeft;
 • u een mening met een vriend deelt door het sturen van een e-mail vanuit een artikelbestand;
 • u een mening deelt via Facebook, Google+, Twitter, Delicious, Instagram, Snapchat of Pinterest vanuit een artikelbestand;
 • u een formulier voor het vastleggen van gegevens invult of vragenlijsten invult op onze websites of mobiele applicaties.


Op welke momenten verzamelen wij uw persoonsgegevens?

We verzamelen de gegevens die u ons verstrekt in het kader van onze commerciële relatie, en in het bijzonder:
 • wanneer u een klantenaccount of prospectaccount aanmaakt en u lid wordt van ons loyaliteitsprogramma;
 • bij het beheer van uw bestellingen, retourzendingen, klachten;
 • bij uw communicatie met onze klantenservice;
 • wanneer u deelneemt aan een promotionele prijsvraag.
De gegevens waarvan het verzamelen strikt noodzakelijk is om u een dienst te leveren, worden gemarkeerd door een sterretje en betreffen meestal uw achternaam, voornaam, postadres, e-mail adres voor elektronische post, vaste- of mobiele telefoonnummer en geboortedatum.

We verzamelen ook persoonlijke informatie wanneer u onze producten koopt of wanneer u onze diensten gebruikt. In het bijzonder verzamelen we gegevens over het bedrag en de aard van uw aankopen, gegevens over uw bestellingen, uw facturen en over uw afgelegde traject als klant of als prospect van onze online diensten.

Overeenkomstig de regelgeving verzamelen we geen gegevens die de raciale of etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond aan het licht brengen, noch genetische persoonsgegevens, biometrische persoonsgegevens om een natuurlijke persoon op een unieke wijze te identificeren, noch persoonsgegevens over de gezondheid of persoonsgegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

Deze categorieën private persoonsgegevens worden nooit verzameld of verwerkt door BRAZILIAN BIKINI SHOP.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

We bewerken uw persoonsgegevens op een transparante en beveiligde manier. Uw persoonsgegevens worden verzameld voor de hieronder nader omschreven doeleinden.


Beheer van onze verplichtingen jegens onze klanten

Beheer van de bestellingen, leveringen en de retourzendingen

In het kader de uitvoering van onze verplichtingen jegens onze klanten verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens om onze commerciële relatie te beheren, vooral om uw aankopen en uw bestellingen te beheren, om uw producten te leveren, uw eventuele retourzendingen in behandeling te nemen en u onze diensten en actieaanbiedingen aan te bieden die u zouden kunnen interesseren. Deze gegevens helpen ons om uw ervaring van online kopen te verbeteren, zoals hierna vermeld wordt.

Beheer van de klantrelatie / Loyaliteitsprogramma

We gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens om onze klantendossiers bij te werken en om u aangepaste en gepersonaliseerde diensten aan te bieden. We bieden u de mogelijkheid om u aan te sluiten bij ons loyaliteitsprogramma om u goederen en diensten te bieden die zo goed mogelijk aan uw consumptiegewoonten en uw interessegebieden beantwoorden.

Communicatie met u 

We gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren over uw bestellingen, uw facturen of uw klachten aan de klantenservice.

Verbetering van uw klantervaring

We analyseren uw persoonsgegevens om uw klantervaring te verbeteren. Behoudens bezwaar van uw kant stellen deze analyses ons in staat om u innoverende producten of aanvullende of promotionele aanbiedingen aan te bieden of om advertenties weer te geven die zo goed mogelijk aan uw consumptiegewoonten en uw interessegebieden beantwoorden.

Doelgerichte advertenties van partners

BRAZILIAN BIKINI SHOP verzamelt en analyseert uw gegevens voor marketingdoeleinden (profilering), met de hulp van gespecialiseerde dienstverleners. In dat kader worden uw gegevens omgevormd in gepseudonimiseerde gedetailleerde profielen (dat wil zeggen profielen waarmee u niet meer persoonlijk geïdentificeerd kunt worden bij de verspreiding van promotionele inhoud terwijl u op internet surft) om gebruikt te worden door onze merken en onze commerciële partners met het oog op het uitvoeren van reclamecampagnes op internet (display) die gericht zijn op uw interessegebieden en om u te laten profiteren van aanbiedingen die overeenkomen met uw consumentengewoonten.

Als u niet wenst te profiteren van onze gerichte advertenties of die van onze partners, beschikt u over meerdere keuzes waarmee u deze functionaliteit kunt deactiveren:
 • in uw online omgeving “Mijn Account” gaat u naar het onderdeel “Mijn nieuwsbrieven en meldingen”;
 • op uw mobiele apparaat activeert u de instelling Beperkte tracering voor reclame in de instellingen van uw iOS telefoon of de instelling op uw Android telefoon die het mogelijk maakt om de weergave van gepersonaliseerde berichten te deactiveren.

Wettelijke of reglementaire eis

We kunnen verplicht worden om inzage te geven in uw persoonsgegevens in geval van rechtmatige verzoeken hierom door overheidsinstanties, in het bijzonder om te voldoen aan eisen op het gebied van nationale veiligheid, fraudebestrijding of de wetshandhaving.

Fraudepreventie en fraudebestrijding

De verzamelde gegevens worden eveneens gebruikt in het kader van fraudepreventie en fraudebestrijding, in het bijzonder bij betaalkaarten. BRAZILIAN BIKINI SHOP behoudt zich het recht voor om de door de klant verstrekte persoonsgegevens te controleren tijdens het plaatsen van de bestelling en om alle noodzakelijk geachte maatregelen te treffen voor de controle van het feit dat de persoon waarvan de bankrekening gedebiteerd wordt, inderdaad degene is die de bestelling geplaatst heeft, en dit om elke frauduleuze betaling te voorkomen. Deze controle kan plaatsvinden in de vorm van een verzoek om identiteitsbewijzen en/of bewijs van woonplaats. 

Indien een positief antwoord vanuit de klant uitblijft, houdt BRAZILIAN BIKINI SHOP zich het recht voor om de door de klant geplaatste bestelling te annuleren.

Invordering van schulden

Wanneer het verschuldigde geldbedrag niet in zijn geheel betaald wordt door de klant, wordt dit een onbetaalde post. Voor dit doel kunnen wij verplicht zijn om inzage in uw persoonsgegevens te geven aan onze dienstverlener voor het innen van vorderingen.

Andere gevallen

In alle andere gevallen zal BRAZILIAN BIKINI SHOP u informeren over welke verwerkingen zij van plan is uit te voeren.


Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens?

Wij waken ervoor dat slechts bevoegde personen binnen het bedrijf BRAZILIAN BIKINI SHOP toegang kunnen hebben tot uw persoonsgegevens indien deze toegang noodzakelijk is voor de uitvoering van onze commerciële relatie.

Onze dienstverleners en onze leveranciers voor de gerichte reclame kunnen ook ontvanger zijn van de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten die we hun zullen hebben toevertrouwd (bijvoorbeeld: levering en retourzending van uw producten in ons magazijn, online betaling, gerichte reclamecampagnes, invordering van schulden, fraudepreventie en fraudebestrijding).


Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

De gegevens worden opgeslagen met inachtneming van de Franse wetgeving en de Europese regelgeving.

We kunnen ervoor kiezen om met andere bedrijven persoonsgegevens te delen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van diensten waarvoor u opdracht heeft gegeven of waarvoor u zich aangemeld heeft (bijvoorbeeld: levering aan huis, afhaalpunt). De handelingen van een dienstverlener die de ontvanger is van uw gegevens worden altijd contractueel vastgelegd, om de bescherming van uw gegevens en het respecteren van uw rechten te waarborgen.

Als onze dienstverlener buiten de Europese Unie opereert, beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en uw rechten door de clausules voor gegevensbescherming te gebruiken die aanbevolen worden door de Europese Commissie.

De bewaarperiode van de gegevens voldoen aan de aanbevelingen van de CNIL en/of aan de wettelijke verplichtingen:

- Gegevens van uw klantaccount en over uw loyaliteitsprogramma Gedragsgegevens Segmentatie: 5 jaar, gerekend vanaf het einde van de relatie met de klant.

- Identiteitsbewijzen die vertrekt zijn in het kader van de uitoefening van rechten van ondervraging, inzage, rectificatie en bezwaar: 1 jaar, gerekend vanaf de datum van ontvangst door BRAZILIAN BIKINI SHOP

- Bankgegevens (BIC/IBAN): 10 jaar, gerekend vanaf het einde van de commerciële relatie met de klant.

- Cookies: 24 maanden voor cookies van Google Analytics en Facebook en 13 maanden voor alle andere cookies en dit gerekend vanaf hun opslag op het eindapparaat van de gebruiker.

- Aankoopgegevens: 5 jaar na het einde van de relatie met de klant.

- Gegevens van een prospect: 5 jaar, gerekend vanaf het einde van de relatie met de prospect

Aan het einde van deze termijnen kunnen we overgaan tot het archiveren van de gegevens, in het bijzonder om te beantwoorden aan de wettelijke en fiscale verjaringstermijnen en de termijnen voor rechtsvordering.


Beheer van cookies

Op het moment dat u onze website bekijkt kunnen wij ervoor kiezen, als u het accepteert, om met behulp van uw browsersoftware cookies op uw computer te plaatsen. De cookies stellen ons in staat om gedurende hun geldigheidsduur of registratieduur uw computer bij uw volgende bezoeken te identificeren. Partners of dienstverleners van BRAZILIAN BIKINI SHOP, of derde bedrijven kunnen er ook voor kiezen om cookies op uw computer te plaatsen. Bepaalde cookies zijn onmisbaar voor het surfen op onze site, vooral voor de goede uitvoering van het bestelproces: het verwijderen hiervan kan tot moeilijkheden leiden. Uitsluitend de uitgever van een cookie is in staat om de gegevens die een cookie bevat, te lezen of te wijzigen.

U vindt hieronder de inlichtingen over cookies die op uw computer geplaatst kunnen worden wanneer u de webpagina’s van BRAZILIAN BIKINI SHOP bezoekt, evenals de middelen waarmee u deze cookies kunt verwijderen of het plaatsen ervan op uw computer kunt weigeren.

- Google Analytics: Analytische diensten/Metingen (Statuut van overeenkomst: geen enkele weigeringsprocedure)

- Viméo (videoplayer)

- Facebook: Advertentieserver, Gericht adverteren (targeting), Analytische diensten/Metingen, Personaliseren van de inhoud, Optimalisatie (Statuut van overeenkomst: http://www.facebook.com/about/privacy)Dankzij de instellingen van uw browsersoftware kunt u op elk moment eenvoudig en gratis kiezen om al dan niet de plaatsing van cookies op uw computer te accepteren. U kunt uw browsersoftware naar wens configureren, zodat cookies geaccepteerd en opgeslagen worden in uw computer of integendeel, dat deze geweigerd worden.

U kunt de instellingen van uw browsersoftware wijzigen om:

 • Te zorgen dat de acceptatie of de weigering u gericht gevraagd worden voordat er een cookie opgeslagen kan worden;
 • Systematisch het opslaan van cookies in uw computer te weigeren.
Let op: Elke instelling die u kunt uitvoeren op uw browsersoftware voor het accepteren of het weigeren van cookies kan leiden tot een wijziging van uw surfervaring op internet en van de toegangsvoorwaarden tot bepaalde diensten waarvoor het gebruik van cookies noodzakelijk is. Als u ervoor kiest om het opslaan van cookies op uw computer te weigeren of als u die cookies verwijdert die hierop opgeslagen zijn, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen die verbonden zijn met het verminderd functioneren van onze diensten als gevolg van het niet kunnen opslaan of raadplegen van cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren hiervan, en die u geweigerd of verwijderd heeft.

Hoe kunt u gebruik maken van uw keuzes, afhankelijk van de browser die u gebruikt?

De configuratie van elke software is verschillend. Deze wordt in het algemeen beschreven in het help menu van uw browsersoftware. Wij verzoeken u dus om hiervan kennis te nemen. U kunt zo te weten komen op welke manier u uw wensen kunt wijzigen op het gebied van cookies.

Voor Internet Explorer
Voor Safari
Voor Chrome
Voor Firefox
Voor Opéra

Module voor het beheer van cookies

BRAZILIAN BIKINI SHOP stelt aan de gebruikers van de website een module ter beschikking waarmee zij bezwaar kunnen maken tegen de cookies die op de website geplaatst zijn. Om dit te doen kan de gebruiker op de knop “Ik personaliseer” klikken die zich in de informatiebanner bevindt en die de doelen van de geplaatste cookies vermeldt, of door op het tabblad “Mijn Account” klikkenen de rubriek “Mijn cookies” te raadplegen. De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om zijn/haar keuzes te wijzigen via de rubriek “Mijn cookies”.

Deactiveren via een brancheplatform

U kunt ook inloggen via de site Youronlinechoices, die aangeboden wordt door de vakspecialisten in de digitale reclamebranche die verenigd zijn in de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance) en die in Frankijk beheerd wordt door Interactive Advertising Bureau France. Dit Europese platform wordt gedeeld door honderden vakspecialisten in internetreclame en vormt een gecentraliseerde interface waarmee u uw weigering of uw acceptatie kunt uitspreken van cookies die gebruikt kunnen worden om de advertenties die op de browser van uw eindapparaat weergegeven worden aan te passen aan de hand van het surfgedrag: http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

BRAZILIAN BIKINI SHOP informeert de Gebruiker dat deze procedure niet de weergave van advertenties op de door u bezochte websites zal verhinderen. Hiermee worden alleen de technologieën geblokkeerd waarmee advertenties aan uw interessegebieden aangepast kunnen worden.

Web Beacons

BRAZILIAN BIKINI SHOP gebruikt web beacons op bepaalde pagina’s van de Site waarmee het aantal bezoekers van de pagina geteld kan worden. Deze web beacons kunnen worden gebruikt met enkele van onze commerciële partners, vooral om de doeltreffendheid van bepaalde advertenties te meten en te verbeteren. De via deze web beacons verzamelde gegevens zijn anoniem en maken het mogelijk om de frequentie van bezoeken aan bepaalde pagina’s van de Site te bepalen, om de gebruikers van de Site beter van dienst te zijn.

Plugins van sociale netwerken

De site gebruikt plug-ins van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter (Hierna te noemen “Sociale Netwerken”). Als de gebruiker bijvoorbeeld ingelogd is op Facebook tijdens het surfen op de Site, kan Facebook rechtstreeks zijn bezoek koppelen aan zijn Facebook gebruikersaccount, zelfs als de gebruiker de share knop niet gebruikt heeft. Als de gebruiker een interactie aangaat door middel van de plug-ins, door bijvoorbeeld op de “vind ik leuk” knop te klikken of door een reactie achter te laten, worden de overeenkomstige gegevens doorgegeven en opgeslagen op een server van Facebook. Deze zullen op het Facebook account van de gebruiker gepubliceerd worden.

BRAZILIAN BIKINI SHOP beheert de gegevens die via de knoppen door de Sociale Netwerken verzameld zijn niet. De gebruiker moet kennis nemen van het beleid ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens dat gepubliceerd is door de betrokken Sociale Netwerken en dit is nodig om op de hoogte te zijn van de voorwaarden van verwerking en gebruik van de gegevens die door deze laatste verzameld zijn, evenals van de mogelijkheden voor browserinstellingen waarover hij beschikt om zijn privéleven te beschermen. Als de gebruiker niet wenst dat het Sociale Netwerk de via de Site van BRAZILIAN BIKINI SHOP verzamelde gegevens aan zijn gebruikersaccount van het Sociale Netwerk koppelt, dient hij eerst uit te loggen uit het Sociale Netwerk voordat hij de site bekijkt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Met het doel om u in staat te stellen om ons gebruik van uw persoonsgegevens te controleren, beschikt u over de volgende rechten:
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons;
 • het recht op inzage van uw persoonsgegevens die wij verwerken;
 • het recht op rectificatie hiervan;
 • het recht op het wissen van de gegevens;
 • het recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens;
 • het recht op de beperking van de verwerking;
 • het recht om richtlijnen te bepalen met betrekking tot het bewaren, het wissen en de verstrekking van uw persoonsgegevens na uw dood.
U kunt uw rechten uitoefenen:

 • via uw klantaccount in de online omgeving [Mijn account]
 • via e-mail (door het invullen van het formulier “Contact opnemen met de Klantenservice”), voeg hierbij een kopie van elk gewenst identiteitsbewijs: https://www.brazilianbikinishop.com/nl/contact-us.html
 • per post, voeg hierbij een kopie van elk gewenst identiteitsbewijs, en richt dit aan het volgende adres:

BRAZILIAN BIKINI SHOP
1567 Route des Pugets
06700 Saint-Laurent-du-Var
FRANCE

Als u verduidelijking wilt over de inhoud van deze rechten, verzoeken wij u om contact op te nemen met de hierboven vermelde adressen.

Wij verstrekken u zo spoedig mogelijk alle inlichtingen in antwoord op uw verzoek en in elk geval binnen een termijn van een maand, gerekend vanaf de ontvangst van uw verzoek.

Onze maatregelen voor de beveiliging van de gegevens

Onze beloften over veiligheid en vertrouwelijkheid

Onze prioriteit is het in acht nemen van uw recht op de bescherming, op de veiligheid en op de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

BRAZILIAN BIKINI SHOP treft organisatorische-, technische- en veiligheidsmaatregelen die aangepast zijn aan de mate van gevoeligheid van de persoonsgegevens, om deze te beschermen tegen elke kwaadwillige indringing, elk verlies, elke wijziging of elke openbaarmaking hiervan aan niet bevoegde derden.

Tijdens de bewerking, het ontwikkelen, de selectie en het gebruik van onze diensten die berusten op de verwerking van persoonsgegevens houdt BRAZILIAN BIKINI SHOP rekening met het recht op de bescherming van persoonsgegevens vanaf het moment van ontwikkeling hiervan.

Om die reden gaan wij bijvoorbeeld, afhankelijk van het geval, over tot de pseudonimisering of de anonimisering van de persoonsgegevens zodra dat mogelijk of noodzakelijk is.

Aangezien alle persoonsgegevens vertrouwelijk zijn, is de toegang hiertoe beperkt tot de medewerkers van BRAZILIAN BIKINI SHOP of de dienstverleners die voor rekening van BRAZILIAN BIKINI SHOP handelen en die deze nodig hebben in het kader van de uitvoering van hun taken. Alle personen die toegang hebben tot uw gegevens zijn gebonden aan het naleven van een geheimhoudingsplicht en lopen het risico op strafmaatregelen en /of op andere sancties als zij zich niet aan deze verplichtingen houden.

De handelingen van een derde die ontvanger is worden altijd contractueel vastgelegd, om de bescherming van uw gegevens en het respecteren van uw rechten te waarborgen.

Wij zetten ons volledig in voor een efficiënte bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. In dit voortdurend streven naar veiligheid en bescherming moedigen wij u aan om blijk te geven van voorzichtigheid door ieder ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te verhinderen en uw eindapparaten (computer, smartphone, tablet) te beschermen tegen iedere ongewenste, of zelfs kwaadwillende toegang, door een sterk wachtwoord te kiezen, en deze volgens de aanbeveling regelmatig te wijzigen. Als u een eindapparaat deelt, bevelen we u aan om na elk gebruik uit te loggen.


Onze functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens

Om op al uw vragen antwoord te geven is onze functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens (DPO) beschikbaar op het volgende adres: [email protected]

 

Onze contactgegevens Wij stellen uw terugkoppeling en vragen zeer op prijs. Wilt u contact met ons opnemen, stuur dan een email naar [email protected] of bel ons oTelefoon: Telefoon: (85) 301 5531 - maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 13.30 uur en van 15.00 tot 18.00 uur (CET).

Product toegevoegd aan verlanglijst