Uitverkoop tot 80% korting & 15% extra korting met de code EXTRA15 - Ends in 88h 38m - Winkel nu!

Algemene Voorwaarden

Index:


- Colofon
- Algemene Voorwaarden
- Privacy


Colofon


BrazilianBikiniShop.com is onderdeel van:

Bezoekadres:
Brazilian Bikini Shop S.a.r.l.
1567 Routes des Pugets,
06700 Saint-Laurent-du-Var,
Côte D'azur, Frankrijk

Postadres:
Brazilian Bikini Shop S.a.r.l.
1567 Routes des Pugets,
06700 Saint-Laurent-du-Var,
Côte D'azur, Frankrijk

Contacten:
Telefoon: +31 85 3015531 - Monday to Friday from 9:30 AM to 12:30 PM and 3 PM to 5 PM (London time zone)
Maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 23.00 uur.
E-mail: [email protected]
Website: www.brazilianbikinishop.com/nl/

Bankgegevens
Brazilian Bikini Shop S.a.r.l.
IBAN: FR76 1460 7003 4368 1216 6866 282
BIC: CCBPFRPPMAR
Bank: BPMED CAE ALPES MARITIME

Wettelijk vertegenwoordiger: Guatteri Gian Marco

Ingeschreven in het handelsregister van het kantongerecht Antibes (Frankrijk), R.C.S. ANTIBES 509778270
Internationaal belastingnummer (USt-ID): FR 36 509778270
Verantwoordelijke voor eigen inhoud van Brazilian Bikini Shop S.a.r.l. volgens § 55 RStV: Guatteri Gian Marco


Algemene Voorwaarden


Bij Brazilian Bikini Shop kunt u niet alleen uit een matige dekking of Brazliaans gesneden bikini’s kiezen. Wij hebben ook een breed scala van stringbikini’s, Bademode voor Dames, Braziliaanse bikini’s, trikini’s, monokini, maar ook eendelige zwempakken, aparte topjes en broekjes evenals sarongs en pareo’s.


Last Update: 16/05/2020

Download: Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Branchegarantie

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Brazilian Bikini Shop S.a.r.l.

Handelend onder de naam/namen:

- Brazilian BIkini Shop

Bij Brazilian Bikini Shop kunt u niet alleen uit een matige dekking of Brazliaans gesneden bikini’s kiezen. Wij hebben ook een breed scala van stringbikini’s, Bademode voor Dames, trikini’s, Braziliaanse bikini’s maar ook eendelige zwempakken, aparte topjes en broekjes evenals sarongs en pareo’s.

Vestigingsadres:

Brazilian Bikini Shop S.a.r.l.
1567 Routes des Pugets,
06700 Saint-Laurent-du-Var,
Côte D'azur, Frankrijk

Telefoonnummer: +31 85 3015531 (alleen Engels gesproken)

Bereikbaarheid:

Van maandag t/m vrijdag vanaf 11.00 uur tot 19.00 uur

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: R.C.S. ANTIBES 509778270Frankrijk

Btw-nummer: FR36509778270

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www. sgc .nl). Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http: // ec.europa.eu/consumers/odr/).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 
7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 - Branchegarantie

1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Thuiswinkel.org

www.thuiswinkel.org

Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede

Postbus 7001, 6710 CB Ede

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*


c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  
d. [Naam consumenten(en)]
e. [Adres consument(en)]
f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

BeCommerce

Brazilian Bikini Shop is lid van BeCommerce en onderschrijft haar gedragscode: https://www.becommerce.be/upload/Gedragscode%20BeCommerce%20Kwaliteitslabel20131021095552.pdf


Preventie Namaak

De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.Bescherming persoonsgegevens

Onze beloften op het gebied van de bescherming van uw persoonsgegevens

Om ervoor te zorgen dat u in alle rust op onze site rond kunt kijken zullen wij, BRAZILIAN BIKINI SHOP, als verwerkingsverantwoordelijke, u beschrijven hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken, om u dagelijks nieuwe diensten te leveren met inachtneming van uw rechten.

Wij beschermen uw privéleven door het verzekeren van de bescherming, de vertrouwelijkheid, het niet wijzigen, de beschikbaarheid en de veiligheid op al onze communicatiekanalen van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt.

Wij nemen alle noodzakelijke maatregelen om:
 • u duidelijke en transparante informatie te verschaffen over de manier waarop uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden;
 • alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen in te stellen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen openbaarmaking, verlies, wijziging of de toegang hiertoe door een niet bevoegde derde;
 • uw persoonsgegevens slechts zo lang te bewaren als noodzakelijk is voor de verwerkingsdoeleinden of voor de doelen van de vastgestelde dienst;
 • u op elk moment de mogelijkheid te bieden tot inzage in- en wijziging van- uw persoonsgegevens die wij rechtstreeks via uw persoonlijke pagina’s op onze verschillende sites verwerken.
Om deze doelen te bereiken maken wij gebruik van de juiste technische en organisatorische maatregelen om er zeker van te zijn dat de verwerkingen voldoen aan het toepasselijke recht inzake bescherming van persoonsgegevens.


Op welke momenten verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld wanneer:
 • u een account op onze websites of mobiele applicaties aanmaakt;
 • u onze websites bezoekt die cookies kunnen gebruiken;
 • u producten in uw winkelwagen plaatst;
 • u onze producten online koopt;
 • u zich voor onze nieuwsbrief of voor meldingen inschrijft;
 • u lid wordt van ons loyaliteitsprogramma;
 • u een verzoek tot retourzending doet;
 • u contact opneemt met de klantenservice door middel van elk communicatiemiddel dat u ter beschikking is gesteld zoals elektronische post, instant messaging, enz.;
 • u deelneemt aan een promotionele prijsvraag;
 • u een reactie of een mening op een artikel geeft;
 • u een mening met een vriend deelt door het sturen van een e-mail vanuit een artikelbestand;
 • u een mening deelt via Facebook, Google+, Twitter, Delicious, Instagram, Snapchat of Pinterest vanuit een artikelbestand;
 • u een formulier voor het vastleggen van gegevens invult of vragenlijsten invult op onze websites of mobiele applicaties.


Op welke momenten verzamelen wij uw persoonsgegevens?

We verzamelen de gegevens die u ons verstrekt in het kader van onze commerciële relatie, en in het bijzonder:
 • wanneer u een klantenaccount of prospectaccount aanmaakt en u lid wordt van ons loyaliteitsprogramma;
 • bij het beheer van uw bestellingen, retourzendingen, klachten;
 • bij uw communicatie met onze klantenservice;
 • wanneer u deelneemt aan een promotionele prijsvraag.
De gegevens waarvan het verzamelen strikt noodzakelijk is om u een dienst te leveren, worden gemarkeerd door een sterretje en betreffen meestal uw achternaam, voornaam, postadres, e-mail adres voor elektronische post, vaste- of mobiele telefoonnummer en geboortedatum.

We verzamelen ook persoonlijke informatie wanneer u onze producten koopt of wanneer u onze diensten gebruikt. In het bijzonder verzamelen we gegevens over het bedrag en de aard van uw aankopen, gegevens over uw bestellingen, uw facturen en over uw afgelegde traject als klant of als prospect van onze online diensten.

Overeenkomstig de regelgeving verzamelen we geen gegevens die de raciale of etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond aan het licht brengen, noch genetische persoonsgegevens, biometrische persoonsgegevens om een natuurlijke persoon op een unieke wijze te identificeren, noch persoonsgegevens over de gezondheid of persoonsgegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

Deze categorieën private persoonsgegevens worden nooit verzameld of verwerkt door BRAZILIAN BIKINI SHOP.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

We bewerken uw persoonsgegevens op een transparante en beveiligde manier. Uw persoonsgegevens worden verzameld voor de hieronder nader omschreven doeleinden.


Beheer van onze verplichtingen jegens onze klanten

Beheer van de bestellingen, leveringen en de retourzendingen

In het kader de uitvoering van onze verplichtingen jegens onze klanten verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens om onze commerciële relatie te beheren, vooral om uw aankopen en uw bestellingen te beheren, om uw producten te leveren, uw eventuele retourzendingen in behandeling te nemen en u onze diensten en actieaanbiedingen aan te bieden die u zouden kunnen interesseren. Deze gegevens helpen ons om uw ervaring van online kopen te verbeteren, zoals hierna vermeld wordt.

Beheer van de klantrelatie / Loyaliteitsprogramma

We gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens om onze klantendossiers bij te werken en om u aangepaste en gepersonaliseerde diensten aan te bieden. We bieden u de mogelijkheid om u aan te sluiten bij ons loyaliteitsprogramma om u goederen en diensten te bieden die zo goed mogelijk aan uw consumptiegewoonten en uw interessegebieden beantwoorden.

Communicatie met u 

We gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren over uw bestellingen, uw facturen of uw klachten aan de klantenservice.

Verbetering van uw klantervaring

We analyseren uw persoonsgegevens om uw klantervaring te verbeteren. Behoudens bezwaar van uw kant stellen deze analyses ons in staat om u innoverende producten of aanvullende of promotionele aanbiedingen aan te bieden of om advertenties weer te geven die zo goed mogelijk aan uw consumptiegewoonten en uw interessegebieden beantwoorden.

Doelgerichte advertenties van partners

BRAZILIAN BIKINI SHOP verzamelt en analyseert uw gegevens voor marketingdoeleinden (profilering), met de hulp van gespecialiseerde dienstverleners. In dat kader worden uw gegevens omgevormd in gepseudonimiseerde gedetailleerde profielen (dat wil zeggen profielen waarmee u niet meer persoonlijk geïdentificeerd kunt worden bij de verspreiding van promotionele inhoud terwijl u op internet surft) om gebruikt te worden door onze merken en onze commerciële partners met het oog op het uitvoeren van reclamecampagnes op internet (display) die gericht zijn op uw interessegebieden en om u te laten profiteren van aanbiedingen die overeenkomen met uw consumentengewoonten.

Als u niet wenst te profiteren van onze gerichte advertenties of die van onze partners, beschikt u over meerdere keuzes waarmee u deze functionaliteit kunt deactiveren:
 • in uw online omgeving “Mijn Account” gaat u naar het onderdeel “Mijn nieuwsbrieven en meldingen”;
 • op uw mobiele apparaat activeert u de instelling Beperkte tracering voor reclame in de instellingen van uw iOS telefoon of de instelling op uw Android telefoon die het mogelijk maakt om de weergave van gepersonaliseerde berichten te deactiveren.

Wettelijke of reglementaire eis

We kunnen verplicht worden om inzage te geven in uw persoonsgegevens in geval van rechtmatige verzoeken hierom door overheidsinstanties, in het bijzonder om te voldoen aan eisen op het gebied van nationale veiligheid, fraudebestrijding of de wetshandhaving.

Fraudepreventie en fraudebestrijding

De verzamelde gegevens worden eveneens gebruikt in het kader van fraudepreventie en fraudebestrijding, in het bijzonder bij betaalkaarten. BRAZILIAN BIKINI SHOP behoudt zich het recht voor om de door de klant verstrekte persoonsgegevens te controleren tijdens het plaatsen van de bestelling en om alle noodzakelijk geachte maatregelen te treffen voor de controle van het feit dat de persoon waarvan de bankrekening gedebiteerd wordt, inderdaad degene is die de bestelling geplaatst heeft, en dit om elke frauduleuze betaling te voorkomen. Deze controle kan plaatsvinden in de vorm van een verzoek om identiteitsbewijzen en/of bewijs van woonplaats. 

Indien een positief antwoord vanuit de klant uitblijft, houdt BRAZILIAN BIKINI SHOP zich het recht voor om de door de klant geplaatste bestelling te annuleren.

Invordering van schulden

Wanneer het verschuldigde geldbedrag niet in zijn geheel betaald wordt door de klant, wordt dit een onbetaalde post. Voor dit doel kunnen wij verplicht zijn om inzage in uw persoonsgegevens te geven aan onze dienstverlener voor het innen van vorderingen.

Andere gevallen

In alle andere gevallen zal BRAZILIAN BIKINI SHOP u informeren over welke verwerkingen zij van plan is uit te voeren.


Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens?

Wij waken ervoor dat slechts bevoegde personen binnen het bedrijf BRAZILIAN BIKINI SHOP toegang kunnen hebben tot uw persoonsgegevens indien deze toegang noodzakelijk is voor de uitvoering van onze commerciële relatie.

Onze dienstverleners en onze leveranciers voor de gerichte reclame kunnen ook ontvanger zijn van de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten die we hun zullen hebben toevertrouwd (bijvoorbeeld: levering en retourzending van uw producten in ons magazijn, online betaling, gerichte reclamecampagnes, invordering van schulden, fraudepreventie en fraudebestrijding).


Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

De gegevens worden opgeslagen met inachtneming van de Franse wetgeving en de Europese regelgeving.

We kunnen ervoor kiezen om met andere bedrijven persoonsgegevens te delen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van diensten waarvoor u opdracht heeft gegeven of waarvoor u zich aangemeld heeft (bijvoorbeeld: levering aan huis, afhaalpunt). De handelingen van een dienstverlener die de ontvanger is van uw gegevens worden altijd contractueel vastgelegd, om de bescherming van uw gegevens en het respecteren van uw rechten te waarborgen.

Als onze dienstverlener buiten de Europese Unie opereert, beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en uw rechten door de clausules voor gegevensbescherming te gebruiken die aanbevolen worden door de Europese Commissie.

De bewaarperiode van de gegevens voldoen aan de aanbevelingen van de CNIL en/of aan de wettelijke verplichtingen:

- Gegevens van uw klantaccount en over uw loyaliteitsprogramma Gedragsgegevens Segmentatie: 5 jaar, gerekend vanaf het einde van de relatie met de klant.

- Identiteitsbewijzen die vertrekt zijn in het kader van de uitoefening van rechten van ondervraging, inzage, rectificatie en bezwaar: 1 jaar, gerekend vanaf de datum van ontvangst door BRAZILIAN BIKINI SHOP

- Bankgegevens (BIC/IBAN): 10 jaar, gerekend vanaf het einde van de commerciële relatie met de klant.

- Cookies: 24 maanden voor cookies van Google Analytics en Facebook en 13 maanden voor alle andere cookies en dit gerekend vanaf hun opslag op het eindapparaat van de gebruiker.

- Aankoopgegevens: 5 jaar na het einde van de relatie met de klant.

- Gegevens van een prospect: 5 jaar, gerekend vanaf het einde van de relatie met de prospect

Aan het einde van deze termijnen kunnen we overgaan tot het archiveren van de gegevens, in het bijzonder om te beantwoorden aan de wettelijke en fiscale verjaringstermijnen en de termijnen voor rechtsvordering.


Beheer van cookies

Op het moment dat u onze website bekijkt kunnen wij ervoor kiezen, als u het accepteert, om met behulp van uw browsersoftware cookies op uw computer te plaatsen. De cookies stellen ons in staat om gedurende hun geldigheidsduur of registratieduur uw computer bij uw volgende bezoeken te identificeren. Partners of dienstverleners van BRAZILIAN BIKINI SHOP, of derde bedrijven kunnen er ook voor kiezen om cookies op uw computer te plaatsen. Bepaalde cookies zijn onmisbaar voor het surfen op onze site, vooral voor de goede uitvoering van het bestelproces: het verwijderen hiervan kan tot moeilijkheden leiden. Uitsluitend de uitgever van een cookie is in staat om de gegevens die een cookie bevat, te lezen of te wijzigen.

U vindt hieronder de inlichtingen over cookies die op uw computer geplaatst kunnen worden wanneer u de webpagina’s van BRAZILIAN BIKINI SHOP bezoekt, evenals de middelen waarmee u deze cookies kunt verwijderen of het plaatsen ervan op uw computer kunt weigeren.

- Google Analytics: Analytische diensten/Metingen (Statuut van overeenkomst: geen enkele weigeringsprocedure)

- Viméo (videoplayer)

- Facebook: Advertentieserver, Gericht adverteren (targeting), Analytische diensten/Metingen, Personaliseren van de inhoud, Optimalisatie (Statuut van overeenkomst: http://www.facebook.com/about/privacy)Dankzij de instellingen van uw browsersoftware kunt u op elk moment eenvoudig en gratis kiezen om al dan niet de plaatsing van cookies op uw computer te accepteren. U kunt uw browsersoftware naar wens configureren, zodat cookies geaccepteerd en opgeslagen worden in uw computer of integendeel, dat deze geweigerd worden.

U kunt de instellingen van uw browsersoftware wijzigen om:

 • Te zorgen dat de acceptatie of de weigering u gericht gevraagd worden voordat er een cookie opgeslagen kan worden;
 • Systematisch het opslaan van cookies in uw computer te weigeren.
Let op: Elke instelling die u kunt uitvoeren op uw browsersoftware voor het accepteren of het weigeren van cookies kan leiden tot een wijziging van uw surfervaring op internet en van de toegangsvoorwaarden tot bepaalde diensten waarvoor het gebruik van cookies noodzakelijk is. Als u ervoor kiest om het opslaan van cookies op uw computer te weigeren of als u die cookies verwijdert die hierop opgeslagen zijn, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen die verbonden zijn met het verminderd functioneren van onze diensten als gevolg van het niet kunnen opslaan of raadplegen van cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren hiervan, en die u geweigerd of verwijderd heeft.

Hoe kunt u gebruik maken van uw keuzes, afhankelijk van de browser die u gebruikt?

De configuratie van elke software is verschillend. Deze wordt in het algemeen beschreven in het help menu van uw browsersoftware. Wij verzoeken u dus om hiervan kennis te nemen. U kunt zo te weten komen op welke manier u uw wensen kunt wijzigen op het gebied van cookies.

Voor Internet Explorer
Voor Safari
Voor Chrome
Voor Firefox
Voor Opéra

Module voor het beheer van cookies

BRAZILIAN BIKINI SHOP stelt aan de gebruikers van de website een module ter beschikking waarmee zij bezwaar kunnen maken tegen de cookies die op de website geplaatst zijn. Om dit te doen kan de gebruiker op de knop “Ik personaliseer” klikken die zich in de informatiebanner bevindt en die de doelen van de geplaatste cookies vermeldt, of door op het tabblad “Mijn Account” klikkenen de rubriek “Mijn cookies” te raadplegen. De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om zijn/haar keuzes te wijzigen via de rubriek “Mijn cookies”.

Deactiveren via een brancheplatform

U kunt ook inloggen via de site Youronlinechoices, die aangeboden wordt door de vakspecialisten in de digitale reclamebranche die verenigd zijn in de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance) en die in Frankijk beheerd wordt door Interactive Advertising Bureau France. Dit Europese platform wordt gedeeld door honderden vakspecialisten in internetreclame en vormt een gecentraliseerde interface waarmee u uw weigering of uw acceptatie kunt uitspreken van cookies die gebruikt kunnen worden om de advertenties die op de browser van uw eindapparaat weergegeven worden aan te passen aan de hand van het surfgedrag: http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

BRAZILIAN BIKINI SHOP informeert de Gebruiker dat deze procedure niet de weergave van advertenties op de door u bezochte websites zal verhinderen. Hiermee worden alleen de technologieën geblokkeerd waarmee advertenties aan uw interessegebieden aangepast kunnen worden.

Web Beacons

BRAZILIAN BIKINI SHOP gebruikt web beacons op bepaalde pagina’s van de Site waarmee het aantal bezoekers van de pagina geteld kan worden. Deze web beacons kunnen worden gebruikt met enkele van onze commerciële partners, vooral om de doeltreffendheid van bepaalde advertenties te meten en te verbeteren. De via deze web beacons verzamelde gegevens zijn anoniem en maken het mogelijk om de frequentie van bezoeken aan bepaalde pagina’s van de Site te bepalen, om de gebruikers van de Site beter van dienst te zijn.

Plugins van sociale netwerken

De site gebruikt plug-ins van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter (Hierna te noemen “Sociale Netwerken”). Als de gebruiker bijvoorbeeld ingelogd is op Facebook tijdens het surfen op de Site, kan Facebook rechtstreeks zijn bezoek koppelen aan zijn Facebook gebruikersaccount, zelfs als de gebruiker de share knop niet gebruikt heeft. Als de gebruiker een interactie aangaat door middel van de plug-ins, door bijvoorbeeld op de “vind ik leuk” knop te klikken of door een reactie achter te laten, worden de overeenkomstige gegevens doorgegeven en opgeslagen op een server van Facebook. Deze zullen op het Facebook account van de gebruiker gepubliceerd worden.

BRAZILIAN BIKINI SHOP beheert de gegevens die via de knoppen door de Sociale Netwerken verzameld zijn niet. De gebruiker moet kennis nemen van het beleid ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens dat gepubliceerd is door de betrokken Sociale Netwerken en dit is nodig om op de hoogte te zijn van de voorwaarden van verwerking en gebruik van de gegevens die door deze laatste verzameld zijn, evenals van de mogelijkheden voor browserinstellingen waarover hij beschikt om zijn privéleven te beschermen. Als de gebruiker niet wenst dat het Sociale Netwerk de via de Site van BRAZILIAN BIKINI SHOP verzamelde gegevens aan zijn gebruikersaccount van het Sociale Netwerk koppelt, dient hij eerst uit te loggen uit het Sociale Netwerk voordat hij de site bekijkt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Met het doel om u in staat te stellen om ons gebruik van uw persoonsgegevens te controleren, beschikt u over de volgende rechten:
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons;
 • het recht op inzage van uw persoonsgegevens die wij verwerken;
 • het recht op rectificatie hiervan;
 • het recht op het wissen van de gegevens;
 • het recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens;
 • het recht op de beperking van de verwerking;
 • het recht om richtlijnen te bepalen met betrekking tot het bewaren, het wissen en de verstrekking van uw persoonsgegevens na uw dood.
U kunt uw rechten uitoefenen:

 • via uw klantaccount in de online omgeving [Mijn account]
 • via e-mail (door het invullen van het formulier “Contact opnemen met de Klantenservice”), voeg hierbij een kopie van elk gewenst identiteitsbewijs: https://www.brazilianbikinishop.com/nl/contact-us.html
 • per post, voeg hierbij een kopie van elk gewenst identiteitsbewijs, en richt dit aan het volgende adres:

BRAZILIAN BIKINI SHOP
1567 Route des Pugets
06700 Saint-Laurent-du-Var
FRANCE

Als u verduidelijking wilt over de inhoud van deze rechten, verzoeken wij u om contact op te nemen met de hierboven vermelde adressen.

Wij verstrekken u zo spoedig mogelijk alle inlichtingen in antwoord op uw verzoek en in elk geval binnen een termijn van een maand, gerekend vanaf de ontvangst van uw verzoek.

Onze maatregelen voor de beveiliging van de gegevens

Onze beloften over veiligheid en vertrouwelijkheid

Onze prioriteit is het in acht nemen van uw recht op de bescherming, op de veiligheid en op de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

BRAZILIAN BIKINI SHOP treft organisatorische-, technische- en veiligheidsmaatregelen die aangepast zijn aan de mate van gevoeligheid van de persoonsgegevens, om deze te beschermen tegen elke kwaadwillige indringing, elk verlies, elke wijziging of elke openbaarmaking hiervan aan niet bevoegde derden.

Tijdens de bewerking, het ontwikkelen, de selectie en het gebruik van onze diensten die berusten op de verwerking van persoonsgegevens houdt BRAZILIAN BIKINI SHOP rekening met het recht op de bescherming van persoonsgegevens vanaf het moment van ontwikkeling hiervan.

Om die reden gaan wij bijvoorbeeld, afhankelijk van het geval, over tot de pseudonimisering of de anonimisering van de persoonsgegevens zodra dat mogelijk of noodzakelijk is.

Aangezien alle persoonsgegevens vertrouwelijk zijn, is de toegang hiertoe beperkt tot de medewerkers van BRAZILIAN BIKINI SHOP of de dienstverleners die voor rekening van BRAZILIAN BIKINI SHOP handelen en die deze nodig hebben in het kader van de uitvoering van hun taken. Alle personen die toegang hebben tot uw gegevens zijn gebonden aan het naleven van een geheimhoudingsplicht en lopen het risico op strafmaatregelen en /of op andere sancties als zij zich niet aan deze verplichtingen houden.

De handelingen van een derde die ontvanger is worden altijd contractueel vastgelegd, om de bescherming van uw gegevens en het respecteren van uw rechten te waarborgen.

Wij zetten ons volledig in voor een efficiënte bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. In dit voortdurend streven naar veiligheid en bescherming moedigen wij u aan om blijk te geven van voorzichtigheid door ieder ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te verhinderen en uw eindapparaten (computer, smartphone, tablet) te beschermen tegen iedere ongewenste, of zelfs kwaadwillende toegang, door een sterk wachtwoord te kiezen, en deze volgens de aanbeveling regelmatig te wijzigen. Als u een eindapparaat deelt, bevelen we u aan om na elk gebruik uit te loggen.


Onze functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens

Om op al uw vragen antwoord te geven is onze functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens (DPO) beschikbaar op het volgende adres: [email protected]

 

Onze contactgegevens Wij stellen uw terugkoppeling en vragen zeer op prijs. Wilt u contact met ons opnemen, stuur dan een email naar [email protected] of bel ons op +31 85 3015531 - Monday to Friday from 9:30 AM to 12:30 PM and 3 PM to 5 PM (London time zone)
Created by Dotec: Web & E-commerce